Monografie pt.:

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, 2014r., III wyd.

Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, 2015r., I wyd.

Zbiór dokumentów dla pielęgniarek

Współautorstwo:


Prawo medyczne w ochronie zdrowia

Praktyczny poradnik dla pielęgniarek

Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium

Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów, Wydawnictwo Difin, 2014r., I wyd.

Poradnik Medycyny Rodzinnej, Wydawnictwo Termedia, 2015r., I wyd.

Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, 2015r., I wyd.

Glosy - System Informacji Prawnej Lex:

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2017 r., II OSK 311/17 (Doręczanie pocztowe udostępnianej dokumentacji medycznej), LEX nr 329683

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15 (Udzielenie przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na zabieg operacyjny)

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 października 2014 r., I ACa 372/14 (Wykładnia niedookreślonych sformułowań zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na tle realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2009 r., VII SA/Wa 2012/08 (Udostępnienie dokumentacji medycznej małżonkowi zmarłego)

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2011 r., II GSK 264/10 (Dostęp do oferty konkurencyjnej w postępowaniu odwoławczym przed NFZ)

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2007r., II CSK 141/07(Limitowanie świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia)

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2008r., II CSK 303/08 (Niedopuszczalność drogi postępowania przed sądem powszechnym w sprawie o ustalenie wyniku Lekarskiego Egzaminu Państwowego)

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2008 r. III SA/Kr 259/08 (Ocena legalności procedury wprowadzenia zmian do statutu szpitala)

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2009 r., V CSK 103/09 (Charakter prawny roszczenia refundacyjnego podmiotów prowadzących apteki)

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2005 r., VI SA/Wa 1003/05 (Stan nagły jako decydujący o zakresie i trybie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej)

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2006 r., VII SA/Wa 683/2006 (Podstawa finansowania świadczeń opieki zdrowotnej)

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2007 r., VII SA/Wa 1034/07 (Administracyjnoprawna reglamentacja wykonywania zawodu pielęgniarki)

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2006 r., VII SA/Wa 1335/2006 (Prawo świadczeniobiorcy do refundacji świadczeń opieki zdrowotnej) LEX/el. 2008

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2006 r., VII SA/Wa 2170/07 (Prawo świadczeniobiorcy do leczenia za granicą w niezbędnym terminie),

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r., VII SA/Wa 181/09 (Świadczeniodawca stroną w postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zmarłego pacjenta),

Glosa do wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2009 r., V CSK 272/08 (Badanie diagnostyczne ponadlimitowym świadczeniem opieki zdrowotnej)

Glosa do wyroku s. okręg. z dnia 20 grudnia 2010 r., IX Waz 335/10, LEX/el 2011

Artykuły w kwartalniku "Analiza przypadków Pediatria"

e-Dokumentacja szczepień w 2021 roku , Analiza Przypadków. Pediatria, 1/2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Podejrzenie przemocy w rodzinie – postępowanie lekarza, Analiza Przypadków. Pediatria, 2/2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Teleporady u dzieci i młodzieży, Analiza Przypadków. Pediatria, 3/2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Prawne aspekty izolacji i kwarantanny u dzieci z powodu COVID-19, Analiza Przypadków. Pediatria, 4/2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Artykuły w miesięczniku Lekarz rodzinny

POZ 2020 – nowe regulacje w sprawie oświadczeń woli pacjenta. Lekarz Rodzinny, 2020; 1 (237): 108-112
Pacjent zagraniczny w gabinecie lekarza rodzinnego. Lekarz Rodzinny, 2020; 2 (238): 94-101
Zmiany w przepisach sanitarno‑epidemiologicznych w POZ. Lekarz Rodzinny, 2020; 2 (238): 106-110
POZ w obliczu COVID‑19. Lekarz Rodzinny, 2020; 2 (238): 111-119
Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej w POZ. Lekarz Rodzinny, 2020; 3 (239): 111-116
POZ w obliczu COVID-19 – zmiany w regulacjach prawnych. Lekarz Rodzinny, 2020; 5 (241): 119-126
Zagadnienia prawne związane z COVID-19. Lekarz Rodzinny, 2020; 6 (242): 111-120
Kierowanie na testy diagnostyczne, kwarantanna, izolacja, postępowanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na COVID-19. Lekarz Rodzinny, 2021; 5 (247): 96-104
Opieka koordynowana w POZ. Lekarz Rodzinny, 2021; 6 (248): 115-117
Rodzinni on-line (Prawo i MedycynaPorady eksperta):
Badania profilaktyczne dzieci 2009-09-20, 
Reklama leków u lekarza rodzinnego 2009-01-20, 
Prawa pacjenta 2009-02-20, 
Nowela ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 2008-09-02, 
Udostępnianie dokumentacji medycznej 2009-06-20, 
Nowa ustawa zakaźna 2009-04-20, 
Zawieszenie prowadzenia praktyki lekarskiej 2008-12-02, 
Zasady kierowania na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne 2008-11-10, 
Prawne formy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza 2008-06-20,
Zasady kierowania na leczenie szpitalne 2008-10-02,
Stwierdzenie zgonu 2009-07-20, 
Status i znaczenie przysięgi lekarskiej 2009-10-20, 
Podpis elektroniczny i informatyzacja 2008-05-20, 
Ubezpieczenie mienia w praktyce lekarza rodzinnego 2009-03-20, 
Ubezpieczenie OC lekarza rodzinnego 2008-04-20, ontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy 2009-11-20,
Rozporządzenie o odpadach medycznych 2008-03-20, 
Lekarskie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny 2008-01-20, 
Nowelizacja ustawy o świadczeniach 2009-12-20,
Nowy czas pracy lekarzy 2008-02-20
Uprawnienie małżonka do reprezentacji współmałżonka 2010-02-20, 
Zasady kierowania na rehabilitację leczniczą 2010-01-25,
Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadkach nagłych, lipiec-sierpień 2010r., rok XV, nr 7-8,
Odpowiedzialność NFZ za kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej, wrzesień 2010r., rok XV, nr 9,
Prawne aspekty leczenia dzieci, październik 2010r., rok XV, nr 10,
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, listopad 2010r., rok XV, nr 11
Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej w 2011 roku, grudzień 2010r., rok XV, nr 12
Szczepienia ochronne w 2011roku” artykuł w miesięczniku „Lekarz Rodzinny”, styczeń 2011r., rok XVI, nr 1
Dokumentowanie działań zapobiegających zakażeniom, luty 2011r., rok XVI, nr 2
Dokumentacja medyczna lekarza rodzinnego – przepisy wspólne, marzec 2011r., rok XVI, nr 3
Dokumentacja medyczna lekarza rodzinnego – przepisy szczegółowe, kwiecień 2011r., rok XVI, nr 4
Wymagania sanitarne dla przychodni POZ, maj 2011r., rok XVI, nr 5
Odmowa przyjęcia pacjenta na listę POZ, czerwiec 2011r., rok XVI, nr 6
Wystawianie recept dla osób przewlekle chorych, lipiec-sierpień 2011r., rok XVI, nr 7-8;
Formy zatrudnienia lekarza rodzinnego w świetle nowej Ustawy o działalności leczniczej, wrzesień 2011r., rok XVI, nr 9;
Akredytacja w podstawowej opiece zdrowotnej, październik 2011r., rok XVI, nr 10;
Refundacja leczenia dzieci w POZ, listopad 2011r., rok XVI, nr 11;
Nowy tryb dochodzenia odszkodowania za zdarzenia medyczne, grudzień 2011r., rok XVI, nr 12;
Kontrowersyjna ustawa refundacyjna, styczeń 2012r., rok XVII, nr 1;
Nowe zasady realizacji szczepień obowiązkowych, styczeń 2012r., rok XVII, nr 1;
Odpowiedzialność lekarza za ordynację leków w POZ, luty 2012r., rok XVII, nr 2;
Obowiązkowe ubezpieczenie OC po 1 stycznia 2012r, luty 2012r., rok XVII, nr 2;
Bezpieczeństwo pacjenta POZ w ujęciu systemowym, marzec 2012r., rok XVII, nr 3;
Naruszenie bezpieczeństwa pacjenta, kwiecień 2012r., rok XVII, nr 4;
Nowe zasady wystawiania recept, maj 2012r., rok XVII, nr 5;
Indywidualna praktyka zawodowa lekarza rodzinnego, czerwiec 2012r., rok XVII, nr 6;
Ochrona prawna dla lekarza POZ , lipiec-sierpień 2012r., rok XVII, nr 7-8;
Dokumentowanie rozpoznania zakażeń i chorób zakaźnych , październik 2012r., rok XVII, nr 10;
Doskonalenie zawodowe lekarza rodzinnego a kontrakt w POZ , październik 2012r., rok XVII, nr 10;
Wymagania sanitarne dla przychodni i praktyk medycyny rodzinnej , listopad 2012r., rok XVII, nr 11;
Potwierdzanie uprawnień refundacyjnych pacjenta po 1 stycznia 2013 roku , styczeń 2013r., rok XVIII, nr 1;
Opieka nad seniorami w POZ , luty 2013r., rok XVIII, nr 2;
Specjalizacja z medycyny rodzinnej , marzec 2013r., rok XVIII, nr 3;
Dokumentacja medyczna lekarza POZ w 2013r. , kwiecień 2013r., rok XVIII, nr 4;
Weryfikacja list pacjentów w POZ , maj 2013r., rok XVIII, nr 5;
Kara umowna w POZ , czerwiec 2013r., rok XVIII, nr 6;
Kontrola działalności leczniczej lekarza rodzinnego, lipiec-sierpień 2013r., rok XVIII, nr 7-8;
Ekspozycja na zranienia w POZ, wrzesień 2013r., rok XVIII, nr 9;
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi , październik 2013r., rok XVIII, nr 10;
Recepta lekarska w orzecznictwie sądowym , listopad 2013r., rok XVIII, nr 11;
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ , grudzień 2013r., rok XVIII, nr 12;
Kontynuacja zaopatrzenia pacjenta w wyroby medyczne , luty 2014r., rok XIX, nr 2;
Zgłoszenia powikłań polekowych , marzec 2014r., rok XIX, nr 3;
Prawo do opieki zdrowotnej dzieci nieubezpieczonych , kwiecień 2014r., rok XIX, nr 4;
Deklaracja wyboru w orzecznictwie sądowym , maj 2014r., rok XIX, nr 5;
Podwykonawstwo kontraktu z NFZ , czerwiec 2014r., rok XIX, nr 6;
Uwarunkowania prawne klauzuli sumienia lekarzy, wrzesień 2014r., rok XIX, nr 9;
Dokumentacja medyczna w POZ po 1 stycznia 2015 roku, październik 2014r., rok XIX, nr 10;
Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia wirusem Ebola, listopad-grudzień 2014r., rok XIX, nr 11-12;
Nowe ogólne warunki umów z NFZ. Lekarz Rodzinny, 2016; 2 (214): 125-129;
Standardy akredytacyjne w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarz Rodzinny, 2016; 3 (215): 126-130;
Bezpłatne leki dla seniorów - część I. Lekarz Rodzinny, 2016; 4 (216): 122-125;
Bezpłatne leki dla seniorów - część II. Lekarz Rodzinny, 2016; 5 (217): 126-136;
Dostęp pacjenta do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz Rodzinny, 2017; 1 (219): 97-100;
Nowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta. Lekarz Rodzinny, 2017; 3 (221): 113-117;
Orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby na rzecz ZUS. Lekarz Rodzinny, 2017; 5 (223): 108-113;
Informacje w poczekalni w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarz Rodzinny, 2017; 5 (223): 114-118;
Orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby na rzecz ZUS - część II. Lekarz Rodzinny, 2017; 6 (224): 89-93;
Komentarz do artykułu Zalecenia dotyczące wysiłku fizycznego u osób w starszym wieku. Lekarz Rodzinny, 2018; 2 (226): 46-48
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w praktyce lekarskiej. Część I: Przegląd obowiązków administratorów danych osobowych dotyczących zdrowia. Lekarz Rodzinny, 2018; 3 (227): 118-123
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w praktyce lekarskiej. Część II: Przegląd obowiązków administratorów danych osobowych dotyczących zdrowia w zakresie wyznaczania inspektora ochrony danych osobowych oraz przeprowadzania
oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych. Lekarz Rodzinny, 2018; 4 (228): 88-92
Nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej. Lekarz Rodzinny, 2018; 6 (230): 122-128
Zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne. Lekarz Rodzinny, 2019; 1 (231): 102–110
Sprawowanie opieki nad ciężarną przez położną podstawowej opieki zdrowotnej – regulacje prawne. Lekarz Rodzinny, 2019; 1 (231): 111–116
Orzekanie w POZ o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież – aktualny stan prawny. Lekarz Rodzinny, 2019; 2 (232): 118–120
Nowe przepisy związane z RODO. Monitoring wizyjny i bezpłatny dostęp do dokumentacji medycznej. Lekarz Rodzinny, 2019; 3 (233): 91–94
Opieka zdrowotna nad uczniami. Lekarz Rodzinny, 2019; 5 (235): 100–104
Prawne aspekty prowadzenia profilaktyki poekspozycyjnej sepsy meningokokowej. Lekarz Rodzinny, 2019; 5 (235): 98–99
E-recepty w pytaniach i odpowiedziach. Lekarz Rodzinny, 2019; 6 (236): 112–120

Aktualizowane komentarze prawne w elektronicznym Serwisie Prawo i Zdrowie:

Dodatek do wynagrodzenia dla kierownika SP ZOZ

Umowa cywilnoprawna zawarta z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę

Zadania jednostek samorządu terytorialnego i wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Wymagania prawne dla gabinetu stomatologicznego - zasady ogólne, ABC nr 72460

Wymagania dodatkowe dla niektórych pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej, ABC nr 72457

Wymagania ogólne dla pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej, ABC nr 72459

Gospodarka odpadami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej, ABC nr 72399

Kody identyfikacyjne zakładów opieki zdrowotnej, ABC nr 72404

Dyżury medyczne - telefoniczny dyżur lekarski, ABC nr 72421

Zakaz prywatnych usług medycznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2006 r., ABC nr 72465

Komisja przetargowa, ABC nr 72405

Świadczenie usług medycznych w formie spółki cywilnej - wspólnicy, przekształcenie i rozwiązanie spółki, ABC nr 72385

Świadczenie usług medycznych w formie spółki cywilnej. Umowa spółki, status, udziały, reprezentacja, odpowiedzialność wspólników, ABC nr 72391

Odpłatność za materiały i wyroby medyczne, ABC nr 72415

Refundacja leków i wyrobów medycznych, ABC nr 72430

Rozwiązanie spółki partnerskiej - przyczyny szczególne, spółka jednoosobowa, spadkobiercy w spółce, ABC nr 72432

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obcokrajowcom z państw Unii Europejskiej ABC nr 72447

Ustalenie wartości zamówienia publicznego, ABC nr 72453

Kontrola wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, ABC nr 93961

Zasady postępowania przy stosowaniu leków cytostatycznych, ABC nr 107644

Wymagania prawne dla pomieszczeń szpitala, ABC nr 72464

Obsada stanowisk kierowniczych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ABC nr 85310

Obowiązki rejestracyjne zakładów opieki zdrowotnej, ABC nr 72386

Rejestr zakładów opieki zdrowotnej - dokonywanie zmian w rejestrze, ABC nr 72388

Obsadzanie stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej - procedury i stanowiska, ABC nr 72389

Definicja zamówienia publicznego, ABC nr 72392

Formy udzielania świadczeń zdrowotnych a działalność gospodarcza - przepisy prawa i orzecznictwo, ABC nr 72398

Indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych - świadczenia medyczne na rzecz NZOZ, ABC nr 72401

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej i wykonywanie praktyki lekarskiej, ABC nr 72403

Pobieranie opłat przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ABC nr 72407

Nadzór i kontrola w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, ABC nr 72409

Nadzór konsultantów krajowych i wojewódzkich nad zakładami opieki zdrowotnej, ABC nr 72410

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, ABC nr 72412

Ochrona osobowych danych medycznych w zakładach opieki zdrowotnej, ABC nr 72413

Świadczenia zdrowotne dla obcokrajowców z państw Unii Europejskiej, ABC nr 72419

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ABC nr 72433

Sprawozdawczość zakładu opieki zdrowotnej z realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, ABC nr 72435

Zamówienia publiczne - stosowanie ustawy przez zakłady opieki zdrowotnej, ABC nr 72438

Swoboda działalności gospodarczej - prowadzenie praktyk zawodowych, ABC nr 72439

Świadczenie usług medycznych w formie spółki partnerskiej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej, ABC nr 72445

Umowa o świadczenie usług medycznych, ABC nr 72451

Ustawa 203” - odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę legislacyjną, ABC nr 72454

Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń ZOZ stosujących promieniowanie jonizujące w radioterapii onkologicznej, ABC nr 72456

Wymagania ogólne dla lokalu użytkowego przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych, ABC nr 72463

Udzielanie zamówień publicznych - negocjacje bez ogłoszenia, ABC nr 72468

Zarząd majątkiem publicznego zakładu opieki zdrowotnej, ABC nr 72471

Przetwarzanie danych osobowych w zakładach opieki zdrowotnej, ABC nr 72475

Dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ABC nr 83851

Uprawnienia i obowiązki ordynatora szpitala, ABC nr 89483

Reklama preparatów do żywienia niemowląt w zakładzie opieki zdrowotnej, ABC nr 94122

Przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ABC nr 103888

Obsadzanie stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej - kwalifikacje zawodowe kandydatów, ABC nr 72384

Rejestr zakładów opieki zdrowotnej - wykreślenie ZOZ-u z rejestru, ABC nr 72387

Odpłatność za leki, ABC nr 72414

Organizacja leczenia krwią w zakładzie opieki zdrowotnej, ABC nr 72420

Rozwiązanie spółki partnerskiej - przyczyny rozwiązania spółki, ABC nr 72431

Systemy jakości w ochronie zdrowia, ABC nr 72440

Udostępnianie danych medycznych zakładom ubezpieczeń, ABC nr 72443

Udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym na AIDS i nosicielom wirusa HIV, ABC nr 72446

Udzielanie zamówień publicznych - zapytanie o cenę, ABC nr 72449

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, ABC nr 72452

Wolontariat w zakładach opieki zdrowotnej, ABC nr 72455

Wymagania jakościowe dla laboratoriów diagnostycznych, ABC nr 72458

Wymagania prawne dla gabinetu stomatologicznego - wymagania BHP, ABC nr 72461

Zamówienie z wolnej ręki, ABC nr 72470

Wymagania dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki, ABC nr 90475

Diagnosta laboratoryjny - procedura uzyskiwania tytułu specjalisty, ABC nr 99833

Rola pielęgniarki szkolnej w opiece profilaktycznej uczniów, ABC nr 103122

Indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych - świadczenia medyczne na rzecz SP ZOZ-u, ABC nr 72400

Konkurs na udzielenie zamówienia publicznego, ABC nr 72406

Przedawnienia roszczeń z umów na świadczenia zdrowotne, ABC nr 72427

Standaryzacja procedur diagnostyki laboratoryjnej, ABC nr 72436

Szczególne zasady dotyczące funkcjonowania resortowych zakładów opieki zdrowotnej, ABC nr 72441

Udostępnianie dokumentacji medycznej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2005 r., ABC nr 72444

Udzielenie zamówienia publicznego - aukcja elektroniczna, ABC nr 72450

Wymagania dla lokalu użytkowego przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych, ABC nr 72462

Zamówienia na świadczenia medyczne dokonywane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ABC nr 72466

Zamówienia publiczne - przetarg ograniczony, ABC nr 72469

Zasady udzielania zamówień publicznych, ABC nr 72472

Zmiana, nieważność i odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego, ABC nr 72474

Wynagrodzenie kierowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ABC nr 86234

Wystawianie zaświadczeń lekarskich, ABC nr 91888

Konsultanci w ochronie zdrowia, ABC nr 97692

Diagnosta laboratoryjny - obowiązek dokształcania, ABC nr 99832

Zakres badań lekarskich uczniów i ich dokumentowanie, ABC nr 100033

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, ABC nr 102833

Szczepienia ochronne uczniów, ABC nr 103133

Depozyt rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, ABC nr 103538

Lekarz jako funkcjonariusz publiczny, ABC nr 104946

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, ABC nr 72390

Dialog konkurencyjny, ABC nr 72393

Formy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych, ABC nr 72396

Informatyzacja działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ABC nr 72402

Lekarze rezydenci i lekarze stażyści po 1 stycznia 2008 r., ABC nr 72408

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad zakładami opieki zdrowotnej, ABC nr 72411

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ABC nr 72417

Procedura akredytacji zakładów opieki zdrowotnej, ABC nr 72424

Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, ABC nr 72428

Sprawozdawczość zakładu opieki zdrowotnej z działalności przeciwepidemicznej, ABC nr 72434

Statystyka publiczna - obowiązki zakładów opieki zdrowotnej, ABC nr 72437

Zamówienia publiczne - przetarg nieograniczony, ABC nr 72467

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ABC nr 72473

Dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób pozbawionych wolności, ABC nr 83316

Reklama produktów leczniczych w zakładzie opieki zdrowotnej, ABC nr 93567

Akredytacja w ochronie zdrowia, ABC nr 97688

Zadania jednostek samorządu terytorialnego i wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ABC nr 103669

Procedura wypisania pacjenta ze szpitala, ABC nr 105485

Dokumentacja medyczna - tworzenie i archiwizacja, ABC nr 72394

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych, ABC nr 72418

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu, ABC nr 72422

Programy zdrowotne - realizacja i zasady finansowania, ABC nr 72425

Udzielanie zamówień publicznych - negocjacje z ogłoszeniem, ABC nr 72448

Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej, ABC nr 85007

Wynagrodzenie kierowników pozostałych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ABC nr 91268

Dokumentacja medyczna - udostępnianie informacji, ABC nr 72395

Formy prowadzenia praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, ABC nr 72397

Odpłatność za świadczenia udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej, ABC nr 72416

Artykuły w „Lekarzu Medycyny Pracy”:

Refundacja świadczeń udzielonych w związku z pełnieniem przez Straż Graniczną służby poza granicami państwa, październik 2011r., nr 10(112)2011;

Pielęgniarki medycyny pracy, listopad 2011r., nr 11(113)2011;

Specjalizacja z medycyny pracy, grudzień 2011r., nr 12(114)2011;

Badania detektywów, luty 2012r., nr 2(116)2012;

Wypadki w policji, marzec 2012r., nr 3(117)2012;

Recepty lekarskie, kwiecień 2012r., nr 4(118)2012;

Leczenie następstw wypadków i chorób żołnierzy: weteranów i weteranów poszkodowanych, maj 2012r., nr 5(119)2012;

Opodatkowanie podatkiem VAT usług medycyny pracy, czerwiec 2012r., nr 6(120)2012;

Badania lekarskie kierowców, czerwiec 2011r., nr 6(108)2011;

Okulary i soczewki korygujące dla pracowników, maj 2011r., nr 5(107)2011;

Szczegółowe zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej przez lekarzy medycyny pracy, kwiecień 2011r., nr 4(106)2011;

Szczepienia ochronne pracowników, marzec 2011r., nr 3(105)2011;

Badania lekarskie pracowników narażonych na promieniowanie optyczne, luty 2011r., nr 2(104)2011;

Wojskowa służba medycyny pracy, grudzień 2010r., nr 12(102)2010;

Dokumentacja badań i orzeczeń psychologicznych, listopad 2010r., nr 11(101)2010;

Ochrona zdrowia nurków zawodowych, sierpień 2011r., nr 8(110)2011;

Likwidacja barier administracyjnych, wrzesień 2011r., nr 9(111)2011;

Artykuły w "Pulsie Farmacji"

Umowy na realizację recept z refundacją, nr 1(62) 1 lutego 2012;

Zakazana reklama aptek i punktów aptecznych, nr 1(62) 1 lutego 2012;

Artykuły w "Pulsie Medycyny"

Szczepienia przeciw ospie darmowe dla przedszkolaka, nr 17(238) 23 listopada 2011;

Szczepienie dzieci jedynie w obecności rodziców, nr 18(239) 14 grudnia 2011;

Nowe ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych, nr 2(241) 8 lutego 2012;

Nowe zasady kierowania pacjentów do uzdrowisk, nr 3(242) 22 lutego 2012;

Każde polskie dziecko ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, nr 3(242) 22 lutego 2012;

Kogo dotyczą bezpłatne szczepienia przeciwko ospie wietrznej, nr 5(244) 21 marca 2012;

Kiedy lekarz może zatrudnić drugiego lekarza, nr 7(246) 25 kwietnia 2012;

Weterani już nie czekają na świadczenia zdrowotne, nr 7(246) 25 kwietnia 2012;

Zasady wyliczania odszkodowań, nr 8(247) 16 maja 2012;

Inne artykuły:

Zabiegi chirurgii estetycznej w świetle prawa, Gazeta Prawna z 17 września 2002r., nr 180(785);

Zgoda na pobranie krwi, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych, 2002, nr 7.

© Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego 2011

projekt i wykonanie